Zello v. Westernholtz

 Karly v. Arminius

 Kimon v. Dal-Alhedis Hoeve

 Marit v. Wildsteiger Land

 Kira v. Darumer Berg

 Indo v.d. Noriswand

 Anda v. Darumer Berg

Esswalds Emmie 

 Janko v.d. Wienerau

 Fedor v. Arminius

 Ussi v.d. Wienerau

 Roxette v.d. Wienerau

 Zito v.d. Noriswand

 Grace v.d. Wienerau